Quản lý khoản phải thu

Khoản phải thu được hình thành khi công ty cho khách hàng mua nợ sản phẩm, dịch vụ. Đây là những sản phẩm, dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho khách hàng và đang chờ thanh toán trong tương lai. Mua nợ được coi là những khoản phải thu khi bạn gửi hoá đơn cho khách hàng.

Quản lý khoản phải thu

Quản lý các khoản phải thu rất quan trọng. Nếu khách hàng không thanh toán, công ty của bạn sẽ bị mất tiền. Ngoài ra, thời hạn thanh toán rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và chi phí cho sản xuất của bạn. Cần phải ghi chép chi tiết việc bán hàng, ngày phải thanh toán để đảm bảo công ty nhận được các khoản phai thu đúng hạn.