Quản lý nợ phải trả

Những khoản nợ phải trả xuất hiện khi bạn mua chịu sản phẩm dịch vụ. Đây là những sản phẩm dịch vụ mà công ty của bạn đã nhận được và sẽ phải trả trong tương lai.

Quản lý nợ phải trả

Quản lý những khoản nợ phải trả này là việc rất quan trọng. Việc không trả được nợ sẽ đem đến những vấn đề rất nghiêm trọng cho công việc kinh doanh của bạn, kể cả việc phá sản. Vì vậy, cần thiết phải ghi chép chi tiết về những khoản mua, ngày phải thanh toán, và nguồn tài chính cho việc thanh toán.