Quản lý thương hiệu

Đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trọng trong quản lý thương hiệu vì thái độ và hành vi của họ sẽ tác động mạnh mẽ tới nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp. Bạn không thể yêu cầu nhân viên khuếch trương các giá trị của thương hiệu nếu họ không hiểu rõ về những giá trị đó và không tin vào chúng. Do đó, phải tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phải tham gia vào quá trình xây dựng thương hiệu bằng cách tạo ra một kế hoạch cho họ để đưa ra các ý tưởng, hoặc thường xuyên dành thời gian để nói chuyện với họ về thương hiệu của bạn và cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Quản lý thương hiệu

Để quản lý thương hiệu bạn cần bố trí một người chịu trách nhiệm về thương hiệu. Bạn cũng có thể tự làm điều đó hoặc ủy nhiệm cho một nhân viên.

Đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trọng trong quản lý thương hiệu vì thái độ và hành vi của họ sẽ tác động mạnh mẽ tới nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp. Bạn không thể yêu cầu nhân viên khuếch trương các giá trị của thương hiệu nếu họ không hiểu rõ về những giá trị đó và không tin vào chúng. Do đó, phải tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phải tham gia vào quá trình xây dựng thương hiệu bằng cách tạo ra một kế hoạch cho họ để đưa ra các ý tưởng, hoặc thường xuyên dành thời gian để nói chuyện với họ về thương hiệu của bạn và cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

Bạn nên liên tục củng cố thông điệp rằng họ tham gia xây dựng thương hiệu chủ yếu là vì doanh nghiệp. Bạn cũng phải bảo đảm rằng nhân viên của bạn hiểu được tầm quan trọng của việc giữ vững cam kết với khách hàng và hậu quả của việc phá vỡ các cam kết của thương hiệu với khách hàng là ảnh hưởng xấu tới thương hiệu.